УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ЕваГен ООД, с ЕИК 207518410, представлявано от Галя Георгиева,  наричани по-долу „ЕваГен”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

Данни за контакт:

имейл адрес: [email protected]

телефон: 00886909288

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). 

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЕваГен” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЕваГен”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и „ЕваГен”.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и ЕваГен договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта. 

 

ДЕФИНИЦИИ 

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт – https://www.evagene.tech/  и всички негови подстраници. 

Потребител –  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правно значима информация, която се намира на Сайта. 

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “ЕваГен” услуги.
 • След успешна поръчка от Потребителя ЕваГен заявява за изпълнение на OmnicsEdge, нейните служители, директори, мениджъри, изпълнители, подизпълнители и сътрудници да извършат поисканите услуги за анализ на ДНК.
 • Услугите са достъпни единствено за физически лица над 18 г. възраст. 
 • ЕваГен ООД няма достъп до генетичната информация на Потребителите.
 • Генетичната Ви информация се оперира и съхранява от нашите партньори OmnicsEdge в съответствие с техните Общи Условия (https://selfdecode.com/en/terms-of-service/) и Политика за поверителност (https://selfdecode.com/en/privacy-policy
 • Услугата, предоставяна от ЕваГен за анализа и интерпретацията, е проектирана с чисто информативна цел, от нашия доставчик OmnicsEdge и базирана на наличните научни доказателства. 
 • Чрез услугата ще бъдете информирани за аспектите, които насърчават профилактиката и/или лечението на определени състояния, патологии и/или заболявания (генетични предразположения към различни заболявания, способност за метаболизиране на лекарства и хранителни продукти, и реакция на лечение или възможност да бъдете носител на наследствени нарушения). 
 • Докладите, предоставяни от ЕваГен ООД нямат характер на медицинско предписание, всички действия, предприети на база на тях, следва да бъдат консултирани с медицинско лице. Не предприемайте нищо на база само генетичната Ви предразположеност.
 • Потребителят има достъп чрез уеб страницата www.evagene.tech (или всяка друга уеб страница, създадена за тези цели от ЕваГен) до своя генетичен анализ. В случай на нужда от допълнителни пояснения или при съмнения или безпокойства, произтичащи от генетичния анализ, Потребителят може да се свърже с ЕваГен като използва данните за контакт. 
 • Лабораторията на OmnicsEdge, с която те имат договор за обработката на ДНК пробите, ще анализира вашето ДНК с единствената цел да определи вашата генетична информация. Нито OmnicsEdge, нито ЕваГен ще изследват вашата ДНК проба за друг биологичен или химичен агент, маркер или компонент, който не е вашата ДНК. Във всеки случай и за по-голяма сигурност, една година след финализирането на искания анализ, дадената ДНК проба и останалата ДНК ще бъдат унищожени.ПОРЪЧКА

 • Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ЕваГен”, за да сключват договори за услуга на предлаганите от „ЕваГен” услуги. 
 • Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от „ЕваГен”.
 • Потребителят избира една или няколко от предлаганите на сайта услуги.
 • Необходимо е Потребителят да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.
 • При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 • “ЕваГен” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
 • “ЕваГен” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато: 
 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия; 
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “ЕваГен”;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “ЕваГен”.
 • Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта: да следи историята на направените поръчки, да следи за статуса на поръчката да следи историята на направените поръчки, да следи за статуса на поръчката

 

ДЕКЛАРАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят декларира, че:

 • предоставя лична ДНК проба и не действа за трета страна, включително, но не само, застрахователни дружества, дружества, свързани – пряко или косвено – със здравна или друг тип компания или частно лице, които биха могли да бъдат заинтересовани да придобият информация за притежател на полица, служител, директор или друго лице без предварително разрешение.
 • пребивава в България и предоставения генетичен материал  се намира на територията на Европейския Съюз.
 • разбира, че предоставянето на ДНК проба и последващата ѝ обработка не води до придобиване на каквито и да било права върху научните изследвания или услугите или продуктите, които OmnicsEdge или организации или лица, свързани с OmnicsEdge, могат да развият. 
 • Разбира, че генетичния доклад може да съдържа информация за по-висок риск от средния за развитие на определена патология или заболяване, без това да означава, че ще развие това заболяване или патология. 
 • Разбира, че с напредъка в развитието на изследванията на генетични материали, за да се оцени по-пълно значението и информацията, отнасяща се до ДНК в рамките на контекста на посочения напредък, може да бъде необходимо повторното използване на тези услуги. 
 • Разбира, че бъдещите научни изследвания на генетичен материал могат да променят – изцяло или отчасти – тълкуването на ДНК, тъй като могат да бъдат открити нови генетични маркери, свързани с риска от поява на разнообразни състояния, патологии или заболявания
 • Разбира, че  въпреки всички усилия една малка част от данните, генерирани по време на процеса, извършен във външната лаборатория на OmnicsEdge, може да бъде неправилна или не може да бъде интерпретирана.
 • Разбира, че споделянето на генетичната му информация с трети лица може да доведе до сериозни последици, включително когато информацията е споделена с лекар, който я запаметява като част от неговото медицинско досие. Потребителят носи пълна отговорност за всяко споделяне на генетичната си информация с трети лица, включително лекари, членове на семейство, приятели и др. Споделянето дори на маловажна генетична информация би могла да бъде от значение в бъдеще, когато генетичните изследвания са напреднали и са направени нови открития (например откриването на нови генетични маркери, свързани с риска от поява на разнообразни състояния, патологии или заболявания).ЦЕНИ

 • Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „ЕваГен” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
 • Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. 
 • „ЕваГен” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • „ЕваГен” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ЕваГен”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 • Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

 

ПЛАЩАНЕ

 • Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане с кредитна или дебитна карта.
 • Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. 
 • „ЕваГен” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ЕваГен”.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 • Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
 • За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЕваГен” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
 • „ЕваГен“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. 
 • За упражняване правото на отказ „ЕваГен“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ЕваГен“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
 • Когато във връзка с изпълнението по договора „ЕваГен“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ЕваГен“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 
 • Потребителят няма право да се откаже от договора, когато негов предмет са:
 • предоставяне на цифрово съдържание, което няма материален носител
 •  „ЕваГен” възстановява на Потребителя заплатената от него цена. 
 • Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора може да се свали от тукРЕКЛАМАЦИЯ

 • Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.  
 • Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.
 • Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
 • Рекламацията се подава устно на посочения от „ЕваГен“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “ ЕваГен“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация. 
 • При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 • При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
 • касова бележка или фактура;
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
 • „ЕваГен“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата. 
 • Когато „ЕваГен“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
 • Формуляр за упражняване на правото на рекламация може да се свали от тук

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЕваГен” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЕваГен” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЕваГен”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЕваГен”, „ЕваГен” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ЕваГен”.
 • „ЕваГен” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • „ЕваГен” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ЕваГен” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 • „ЕваГен” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. 
 • Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЕваГен” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 • Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 • Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „ЕваГен“ са Комисия за защита на потребителя със следните данни за контакт:

 

СПОРОВЕ

 • Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
 • Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
 • Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, 
 • Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ЕваГен“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник
 • Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „ЕваГен” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ЕваГен” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.EvaGene - ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ТЕБ!

Нашата мисия е да допринесем за щастието и благополучието на българското общество, като направим достъпни ДНК анализи, насочени към различни специфични области от живота на хората.

Контакти

©2024 ЕваГен ЕООД | Всички права запазени | Изработено от Vbrand Visuals

Close