Методи за ДНК секверниране

ДНК секвенирането е процес на определяне на реда на нуклеотидите (аденин, тимин, цитозин и гуанин) в ДНК молекула. Има няколко метода за секвениране на ДНК и може да се категоризира като традиционно секвениране, секвениране на целия геном (WGS) и генотипиране. 

Тук ще разгледаме в детайли всеки един от тях:

Секвениране от първо поколение (Традиционно секвениране)

Секвениране на Sanger

Този метод, разработен от Frederick Sanger, е първата широко използвана техника за секвениране на ДНК. 

Този метод разчита на прекратяването на синтеза на ДНК с помощта на нуклеотиди, завършващи веригата. Фрагменти от ДНК се синтезират в присъствието на модифицирани нуклеотиди, които прекъсват удължаването на ДНК веригата. Тези терминирани фрагменти се разделят по размер с помощта на гел електрофореза, разкривайки ДНК последователността.

 • Основно се използва за целенасочено секвениране на специфични региони на интерес.
 • Често се използва за целенасочени изследвания или валидиране на специфични генетични региони.
 • Методът е надежден за точно секвениране на отделни ДНК фрагменти.

Като резултат от този метод се генерират последователности за специфични ДНК фрагменти.

Секвениране на Максам-Гилбърт

Методът е разработен приблизително по същото време като секвенирането на Sanger, този метод включва химическо разцепване на ДНК на специфични бази.
При него ДНК е химически модифицирана на специфични бази и последващото разцепване на тези модифицирани бази генерира фрагменти с определени крайни точки.

 • Използва се за секвениране на по-къси ДНК фрагменти, но е по-малко разпространено в сравнение със секвенирането на Sanger.

Следващо поколение секвениране (NGS)

Следващото поколение секвениране (NGS), известно още като високопроизводително секвениране, е революционна технология, която позволява бързото и паралелно секвениране на милиони ДНК фрагменти едновременно. То се различава от традиционните методи за секвениране на ДНК, като секвенирането на Sanger, което е по-бавно и по-трудоемко. NGS трансформира геномните изследвания, клиничната диагностика и персонализираната медицина, като предоставя бързи, рентабилни и масови паралелни възможности за секвениране на ДНК.

Секвениране на целия геном (WGS)

Това включва секвениране на целия геном, предоставяйки цялостен анализ на генетична информация. WGS може да идентифицира вариации както в кодиращи, така и в некодиращи области на генома.

WGS често се извършва с помощта на NGS технологии, като секвениране на Illumina, които позволяват високопроизводително секвениране на милиони ДНК фрагменти едновременно.

 • Прилага се в изследвания, клинична диагностика и персонализирана медицина за широко разбиране на генетичния профил на индивида.

Секвениране на целия екзом (WES)

Това е вид технология за секвениране от следващо поколение (NGS), която се фокусира върху секвенирането на екзома – протеин-кодиращите региони на гените – вместо секвениране на целия геном. Екзомът представлява само малка част от общата геномна ДНК, но съдържа повечето известни варианти, свързани с дадена болест. WES се счита за по-рентабилен от секвенирането на целия геном, тъй като селективно улавя и секвенира екзоничните региони, намалявайки количеството данни, които трябва да бъдат обработени.

 • Обикновено се използва в клинични условия за идентифициране на генетични варианти, свързани с наследствени заболявания. Той е особено полезен за диагностициране на редки генетични заболявания или случаи, при които основната генетична причина е неизвестна.

Целенасочено секвениране

Целенасоченото секвениране, форма на секвениране от следващо поколение (NGS), е мощен и рентабилен подход, който се фокусира върху секвенирането на специфични региони на генома, а не върху целия геном. Този метод позволява на изследователите да селективно секвенират региони от интерес, като специфични гени или геномни региони, свързани с определени заболявания.

Приложения:

 • Изследване на болести: Изследва специфични генетични вариации, свързани с болести.
 • Геномика на рака: Идентифицира мутации в гени, свързани с рака, за персонализирани стратегии за лечение.
 • Наследствени заболявания: Помага при идентифицирането на мутации, отговорни за генетични нарушения.
 • Популационни изследвания: Изследва специфични геномни региони в големи популации за научни изследвания или клинични приложения.

Други видове NGS секвениране

Освен методите, които разгледахме в детайли, секвенирането от ново поколение включва също и:

Секвениране на РНК (RNA-Seq), ChIP-Seq (хроматиново имунопреципитационно секвениране), Methyl-Seq (метиломно секвениране), Метагеномно секвениране. Едноклетъчно секвениране. Секвениране на циркулираща ДНК

Повече детайли за всеки от тези методи очаквайте в следващи статии.

Генотипиране

Това не е метод за секвениране сам по себе си, а изчислителна техника, която оценява липсващи или ненаблюдавани генетични данни въз основа на известни данни. Импутирането може да се приложи към генетични вариации, като единични нуклеотидни полиморфизми (SNP).

 • Включва изчислителна оценка на липсващи генетични данни въз основа на съществуваща информация.
 • Обикновено се използва в широкомащабни генетични изследвания за увеличаване на данните за генотипа и подобряване на статистическата мощност.

Изходни данни

Както видяхме, различните видове ДНК анализи водят до различни резултати. Ето какво получавате от всяко от тях:

 • Традиционно секвениране: Генерира последователности за специфични ДНК фрагменти.
 • Секвениране на целия геном: Предоставя информация за целия геном.
 • Секвениране на целия екзом: Данните, генерирани от WES, изискват сложен биоинформатичен анализ за точно идентифициране и интерпретиране на генетични варианти. Това включва сравняване на секвенирания екзом с референтен геном, за да се определят точно вариациите.
 • Генотипиране: Импутираните данни добавят информация към съществуващите генотипове.

EvaGene - ВСИЧКО ЗАВИСИ ОТ ТЕБ!

Нашата мисия е да допринесем за щастието и благополучието на българското общество, като направим достъпни ДНК анализи, насочени към различни специфични области от живота на хората.

Контакти

©2024 ЕваГен ЕООД | Всички права запазени | Изработено от Vbrand Visuals

Close